2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU İLANI

2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU USUL VE ESASLARI İLE BİLİRKİŞİLİĞE KABULE İLİŞKİN DUYURU

DUYURULARI TELEGRAMDAN TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

Bilirkişilik konusunda askeri uzmanlık alanları eklenerek müracaatlar açıldı.
   6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uyarınca,     EK-1 de yer alan temel ve alt uzmanlık alanlarında, EK-2 de aranan nitelikleri taşıyanlar arasından aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre bilirkişilik bölge kurulları tarafından bilirkişilik başvuruları alınacaktır.

           BAŞVURU TAKVİMİ:

Bilirkişilik başvuruları 31 Ocak – 28 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacaktır.

62 NİTELİKLİ HESAPLAMALAR
Aranan Nitelikler

  1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddelerindeki bilirkişiliğe başvuru ve kabul koşullarını taşımak.
  2. Üniversitelerin ön lisans veya lisans (hukuk öğrenimi görmüş kişiler dahil) eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak ve başvuruda bulunduğu nitelikli hesaplama uzmanlık alanında en az beş yıl süreyle mesleki faaliyette bulunduğunu veya bilirkişilik yaptığını belgelemek.
  3. “Feraiz Hesaplamaları” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için bu alanda en az 5 yıl süreyle bilirkişilik yapmış veya mesleki ya da akademik çalışmalarda bulunmuş olmak.
  4. “Askeri Hizmet Sırasında Meydana Gelen Kaza ve Olaylardan Doğan Zararlardan Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı emrinde çalışmış ya da çalışıyor olmak.
  5. “Askeri Birimlerde İşlenen Görev Suçlarından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için, askeri birimlerde ihale / muayene komisyonu, saymanlık, sosyal tesis, kantin vb. hesap teftişi konularından biri ya da birkaçını yapabilecek görevlerde çalışmış veya çalışıyor olmak. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki “Bölge kurulu karar verirken sicile kayıt bakımından öncelikle başvuranın 10 uncu maddedeki şartları taşıyıp taşımadığını değerlendirir ve şartları taşıyanlar arasından başvuranın mesleki tecrübesini, katıldığı meslek içi eğitimleri veya uzmanlığı gösteren belgeleri dikkate alarak en liyakatli olanları seçer.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli olanların belirlenmesinde;

816 62.16 ASKERİ MEVZUATTAN (2629, 3269, 4678, 926, 6245, 205 S.K. ile 375 sayılı KHK) KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR
817 62.17 ASKERİ HİZMET SIRASINDA MEYDANA GELEN KAZA VE OLAYLARDAN DOĞAN ZARARLARDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR
818 62.18 ASKERİ BİRİMLERDE İŞLENEN GÖREV SUÇLARINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ