6.000 Erkek ve 1.500 Kadın Polis Alımı Yapılacaktır.

6.000 Erkek ve 1.500 Kadın Polis Alımı Yapılacaktır.

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından:
31. DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI ADAY BELİRLEME ÖN BAŞVURU DUYURUSU
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından
lisans mezunları için yapılan 2022 veya 2023 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3
puan türünden en az (60,00) ve üzeri puan alanlar arasından 06.06.2015 tarihli ve 29378 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş
Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu (6.000) erkek ve (1.500)
kadın olmak üzere toplam (7.500) öğrenci alımı yapılacaktır.
Adaylar, 04 – 14 Nisan 2024 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet
şifresi ile giriş yaparak son başvuru tarihi olan 14 Nisan 2024 saat 17.00’ ye kadar Aday
Belirleme Ön Başvurularını yapabileceklerdir. Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş
Yönetmeliğinde yer alan “Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en
yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci
kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit ve vazife
malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz.” hükmü amirdir. Şehit ve vazife malulü eş
veya çocukları bu hükme istinaden ön başvurularını yaparken sınav ücreti ödemeyecek olup; 31.
Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve
hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden
duyurulacaktır.
Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim
sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılacaktır.
Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi
Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.
Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.
31. DÖNEM POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA
BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans
mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00)
taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin
8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife
Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS
lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş
dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış
olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle
endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
ğ) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile, adayın;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu
suçlardan dolayı devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile
neticelenmemiş olmak,
h) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde
çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı
mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın
üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi
bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari
yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
ı) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan
kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,
i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor
olmamak,
j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.