Astsubayların Sorunlarını Araştırma Önergesi

CUMHURİYET HALK PARTİSİNİN ASTSUBAYLARIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA ÖNERGESİ VERMESİ HALİNDE SÜREÇ AŞAĞIDAKİ GİBİ OLACAKTIR…

Tarih: –/–/2024
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Danışma Kurulu; –/–/2024 …… günü (bugün) toplanamadığından Grubumuzun aşağıdaki önerisini, İçtüzüğün 19 uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. Saygılarımla.
…….. ……..
İstanbul/Mersin/Afyon
CHP Grup Başkanvekili
Öneri:
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Gündeminin, Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler Kısmında yer alan –/—- Esas Numaralı, “Astsubayların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla” Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis araştırması önergemizin görüşmelerinin Genel Kurulun –/–/2024 ……. tarihli bugünkü –. Birleşiminde yapılması önerilmiştir.
BAŞKAN – Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen ….. ….., …. Milletvekili.
Buyurun Sayın ……

N O T : BU BÖLÜMDE LEHDE VE ALEYHDE KONUŞMALAR YAPILACAK. BU MÜZAKERELERİN SONUCUNDA ARAŞTIRMA KOMİSYONUNUN KURULMASI VE ÇALIŞMALARINI YAPARAK SONUÇLANDIRMASI TALEP EDİLECEK VE OYLANACAK.

OYLAMADA;
BAŞKAN- Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verdiği öneriyi oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.
Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Sayın milletvekilleri, karar yeter sayısı vardır ve öneri kabul edilmemiştir.
Sonucu çıkarsa konu burada kapanır…

Ancak, oylamada; BAŞKAN- Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verdiği öneriyi oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.
Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Sayın milletvekilleri, karar yeter sayısı vardır ve öneri kabul edilmiştir.
Sonucu çıkarsa; Meclis Astsubayların Sorunlarını Araştırma Komisyonu kurulacak demektir.
Bu durumda; TBMM İÇTÜZÜK MADDE-105 HÜKÜMLERİNE BAKMAMIZ GEREKECEK,

Meclis araştırma komisyonu ve yetkileri
MADDE 105- Meclis araştırmasının yürütülmesi görevi, genel hükümlere göre seçilecek bir özel komisyona verilir.
Bu komisyonun üye adedi, çalışma süresi ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabileceği hususu Meclis Başkanının teklifi ile Genel Kurulca tespit edilir. Araştırmasını üç ay içinde bitiremeyen komisyona bir aylık kesin süre verilir. Komisyon bu süre sonunda da çalışmasını tamamlayamadığı takdirde süre bitiminden itibaren onbeş gün içinde araştırmanın tamamlanmaması nedenleri veya o ana kadar varılan sonuçlar üzerinde Genel Kurulda görüşme açılır. Genel Kurul bu görüşme ile yetinebileceği gibi yeni bir komisyon da kurabilir.
Meclis araştırma komisyonu bakanlıklarla genel ve katma bütçeli dairelerden, mahallî idarelerden, muhtarlıklardan, üniversitelerden, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan, kamu iktisadî teşebbüslerinden, özel kanun ile veya özel kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş banka ve kuruluşlardan, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ve kamu yararına çalışan derneklerden bilgi istemek ve buralarda inceleme yapmak, ilgililerini çağırıp bilgi almak yetkisine sahiptir.
Komisyon, gerekli gördüğünde uygun bulacağı uzmanların bilgilerine başvurabilir.
Devlet sırları ile ticarî sırlar, Meclis araştırması kapsamının dışında kalır.

S O N U Ç: TBMM Araştırma Komisyonu bu 3 aylık süre içerisinde kamu yararına çalışan derneklerden bilgi istemek ve buralarda inceleme yapmak, ilgililerini çağırıp bilgi almak yetkisine sahip olduğu için doğrudan TEMAD ile iletişim sağlayacaktır. Sağlıklar diliyorum.

Fahrettin BAĞRI
(Em.) Maliye Astsubayı