Ek Göstergede TSK. nin Farkı 2022 Yılında Sona Erdi.

EK GÖSTERGEDE TSK’NIN FARKI 2022 YILINDA SONA ERDİ

1975 YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİREN 1923 SAYILI KANUNUN GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİNDEN;
(CUMHURİYET SENATOSU)
Madde 37. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1323 ve 1800 sayılı kanunlarla değişik 137 nci maddesi aşağıdaki şekilde ve bu maddeye bağlı Ek – VI, Ek – VII, Ek – VIII, Ek – IX sayılı cetveller ise ekteki şekilde değiştirilmiştir.

III – Gösterge tabloları
Madde 137.— Silahlı Kuvvetlerdeki subayların, astsubaylıktan subay olanların, astsubayların, uzman çavuş ve uzman jandarmaların aylıkları, rütbe, rütbedeki kıdem ve kademe esasına göre saptanır.
En düşük gösterge rakamı 210 en yükseği 1 000’dir.
Albaylar ve general – amirallere 1 000 gösterge rakamı uygulanır.
Rütbe, rütbe kıdemliliği ve kademelere göre :
a) Subayların gösterge tablosu Ek – VI sayılı cetvelde,
b) Astsubaylıktan subay olanların gösterge tablosu Ek – VII sayılı cetvelde,
c) Astsubaylar hakkındaki gösterge tablosu Ek – VIII sayılı cetvelde gösterilmiştir. Görevde iken yükseköğrenimi bitiren astsubayların intibakı; aynı yükseköğrenimi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve kademesine bir derece ilâve edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete başlamış kabul edilir.
d) Uzman jandarma çavuşlar ile uzman çavuşların gösterge tablosu Ek-IX sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Ancak; yukarıdaki gösterge rakamlarına;
1.— Subaylara uygulanan Ek – VI sayılı gösterge tablosundaki :
4 ncü derecenin kademelerine + 50, 3 ncü derecenin kademelerine + 75, 2 nci derecenin kademelerine + 100, 1 nci derecenin kademelerine + 125, albayların gösterge rakamlarına + 150, kıdemli albayların gösterge rakamlarına + 200, tuğgeneral – tuğamirallerin gösterge rakamlarına + 300, tümgeneral – tümamirallerin gösterge rakamlarına + 400, korgeneral – koramirallerin gösterge rakamlarına + 500, orgeneral – oramirallerin gösterge rakamlarına + 600;

  1. — Astsubaylıktan subay olanların Ek – VII sayılı gösterge tablosundaki : 4 ncü derecenin kademelerine + 50, 3 ncü derecenin kademelerine + 75, 2 nci derecenin kademelerine + 100;
  2. — Astsubaylara uygulanan Ek-VIII sayılı gösterge tablosundaki : 4 ncü derecenin kademelerine + 50, 3 ncü derecenin kademelerine + 75, 2 nci derecenin kademelerine + 100;
    Ek gösterge rakamı uygulanır.

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu madde üzerinde bir önerge var, okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu 513 sıra sayılı kanun tasarısıyla 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda «III ncü bölüm Gösterge Tabloları» başlığı altındaki 137 nci maddenin yasa tasarısından çıkarılmasını önerir, saygılarımı sunarım.
Sivas
Hüseyin Öztürk

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu önerge ile, okunan 37 nci madde muhtevası 137 nci maddenin kanun tasarısı metninden çıkarılması önerilmektedir.
Önergeniz üzerinde konuşacak mısınız, Sayın Öztürk?
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Müsaade ederseniz.
BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Öztürk.
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, değerli üyeler; Bu maddeyle Silâhlı Kuvvetlerin hem kendi içinde gösterilen gösterge rakamları uyumsuzluk teşkil etmekte, adaletsizlik teşkil etmekte, hem de bu gösterge rakamlarıyla katsayıların işleyişinde sosyal adaletsizliğin, hukukî adaletsizliğin en büyüğünü getirmiş oluyoruz.
600 gösterge rakamı, bir yıl sonra katsayı 10 olacaktır, şimdi dokuz; 10 olmasında gidiş öyle, hatta bu yıl bile 10 olmasında büyük bir zorlama duyuldu. 10 olduğu zaman 600 katsayı 10 rakamı ile 6.000 lira alacaktır. Yani, 600 gösterge rakamı katsayı 10 rakamıyla çarpıldığı zaman 6.000 lira alacaktır, maaşının dışında.

Şimdi, bunun yanında Devlet memurları, yahut da diğer subaylar yaptığı hizmetler, taşıdığı sorumluluklar, derece derece öyle kıyaslanırsa belli hem hukukî ölçüler içerisinde, hem de görülen görevlerin ağırlığı ve sorumluluğu içinde gösterildiği zaman bu kadar fark doğmaz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir fark doğmamıştır. Böyle farklar doğurarak, yarın bunu sivil memurlara intikal ettirmek zorunda kaldığımız zaman, genel müdürüyle genel müdür muavini arasında 10 bin lira fark yapan bir durumla karşı karşıya kalacağız ve bu personel yasasının içinden hiç kimse çıkamayacak; büyük bir huzursuzluğun kaynağı olacak, büyük haksızlığın kaynağı olacak. Şimdiye kadar yapılan hataların daha büyüğünü bekliyoruz.

Peki, Anayasanın 82 nci maddesi işleyecek, ister istemez bütün Parlamento üyeleri de bu hakka sahip olacak, hatta bu hakkın daha ötesine sahiptir aslında, Devlet memuru olarak Genelkurmay Başkanı Devlet memuruysa, Devlet memuru olan Genelkurmay Başkanının eline geçen, Parlamento üyesinin de eline geçmesi gerekecek. Yasa bunu getirmiş ve bunu önleyemeyeceksiniz, bu çıkacak.
O bakımdan bu maddenin çıkarılmasıyla eski maddenin; yani 657 sayılı Yasada ve 926 sayılı Askerî Personel Yasasında uygulanan sistemin uygulanarak sosyal adaletin bu doğrultuda gitmesinde fayda mülâhaza ediyorum. Bu maddenin çıkarılmasında da hem Türkiye’nin bugünkü içinde bulunduğu ortam bakımından halkla Parlamentosunun, halkla Ordusunun gerçekten 30 milyonun, 40 milyonun 30 milyonu sıkıntı içinde geçerken, biz hâlâ kendi yönümüzde, yüksek memurlar yönünde bazı avantajlar getirmenin peşindeyiz; ama Türkiye de maalesef büyük bir sıkıntının, büyük bir açlığın, büyük bir yoksulluğun içindedir.
Bu bakımdan bu maddenin çıkarılması sosyal adalete de, hukuka da uygun olacaktır. Teşekkür ederim

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU ADINA MEHMET NAFİZ ERGENELİ (Edirne) — Sayın Başkan, önerge sahibinin önerisine katılmak mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çıkan bütün teadül (denkleşme, denklik) kanunları, personel kanunları daima ayrı olarak çıkmıştır. Sınıflar ayrıldıkça kanunlar da ayrılır. Şimdi hiçbir zaman sivil personelle askerî personel aynı kanunlar içerisinde mütalaa ve tedvin edilmiş (derlenmiş) değildir. 1452, 3656 sayılı Kanunlarda böyle olmuştur ve 657 sayılı Kanunda (Ki, en son çıkan Kanun.) yine böyledir, daima askerî personel ayrı bir statüye tabi tutulmuştur. Bu noktadan da yeni tasarıda da ayrı mütalaa etmek lâzımdır. Binaenaleyh, bu önergeye katılmak Komisyonumuzca mümkün değildir.

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Öztürk, 37 nci madde muhteviyatında bulunan 137 nci maddenin tasarı metninden çıkarılmasını önermiştir. Bu öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.
Şimdi 37 nci maddeyi 137 nci madde ile birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

S O N U Ç: Türk Silahlı Kuvvetleri lehine oldukça yüksek tutulan bu Ek Gösterge rakamları Kabul Tarihi 30 Haziran 2022 olan 7417 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesine kadar devam etti. Ancak, 7417 sayılı Kanundan sonra durum çok değişti… Sağlıklar diliyorum.

Fahrettin BAĞRI
(E.) Maliye Astsubayı

https://www.facebook.com/fahrettinbagri