Emekli/Müstafi Personelin Silah Taşıma İzin Belgesi (Ruhsat) Yenileme

Silah Ruhsatının Geçerlilik Süresi

K.K.K.lığından silah taşıma izin belgesi (ruhsat) almaya hak kazanan personelin, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun ve 91/1779 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik gereği silah taşıma ve bulundurma şartlarını koruyup korumadıklarının araştırılmasına yönelik olarak ruhsat tanzim veya son araştırma tarihinden itibaren her beş yılda bir, sürenin dolmasına 2 ay kala;

    (1) Sağlık Bakanlığınca belirlenen sağlık raporları usul ve esaslarına göre devlet hastanelerinden alınan “Ateşli silah taşımasında ve bulundurmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca yoktur.” ibareli sağlık raporunun,
    (2) E-devlet üzerinden veya ilgili adli birimlerden alınan “Adli sicil sabıka kayıt belgesi sicil ve arşiv kayıtlarının (Personel hakkında devam eden yargılama mevcut ise iddianame/ara karar vb. belgeleri, tamamlanan yargılamalar (askeri/sivil mahkeme) mevcut ise kesinleşme şerhli mahkeme kararları müracaata eklenecektir.),
    (3) 2 adet vesikalık fotoğrafın (5×6 cm ebadında ve en az 300 DPI çözünürlükte), Kara Kuvvetleri Lojistik Hizmet Daire Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

5 yıllık sürenin dolmasından önce söz konusu belgelerin gönderilmemesi durumunda, personele tebligat yapılmakta ve 6 ayın sonunda halen gönderilmemesi durumunda ise silah ruhsatı iptal edilerek Kolluk Kuvvetleri marifetiyle silahlar emanete alınmakta ve devrine yönelik işlem tesis edilmektedir.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI PERSONELİ ŞAHSİ SİLAH İŞLEMLERİ

 

EMEKLİ/MÜSTAFİ PERSONELİN SİLAH TAŞIMA İZİN BELGESİ (RUHSAT) YENİLEME İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER

Silah Taşıma İzin Belgeleri (Ruhsat) her personele süresiz silah taşıma yetkisi vermekle beraber silah taşıma ve bulundurma şartlarını koruyup korumadıkları hususu her beş yılda bir araştırılır. Geçerlilik süresinin devam edebilmesi için Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik ve Şahsi Silah Yönergesi gereği “Emekli ve müstafi personelin, silah taşıma izin belgelerinin geçerliliğini sürdürebilmesi için her beş yılda bir Adli Sicil Kaydı Sorgulama Sonucu ve Sağlık Raporunu Kuvvet Komutanlığına göndermeleri gerekmektedir. Göndermediği takdirde süresi biten taşıma ruhsatı yenisi verilinceye kadar bulundurma ruhsatı yerine geçerlidir. Altı ayın sonunda evraklarını göndermeyen personelin silah taşıma ruhsatı iptal edilerek hakkında işlem başlatılması için kolluk kuvvetlerine bildirim yapılır.” hükmü amirdir.

Bu kapsamda; ruhsat veriliş tarihinden itibaren beş yıl geçmiş olan emekli/Müstafi personelin aşağıda belirtilen belgeler ve dilekçe örneği ile yeni ruhsat tanzim edilmesi için “Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Şahsi Silah ve Ruhsat İşlemleri Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/Ankara” adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Dilekçe,

Askerî kimlik kartı ve Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulama Sonucu,

Silah taşıma ve bulundurmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki açıdan sakınca bulunmadığını belirten heyet raporu,

2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş ve beyaz fonlu),

Örnek Dilekçe :