Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi

 FAKÜLTENİN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

DUYURULARI TELEGRAMDAN TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi Dekanlığı; Güvenlik Bilimleri, Hukuk Bilimleri, Sosyal Bilimler, Deniz ve Denizcilik Bilimleri, Beden Eğitimi Bölüm Başkanlıkları ve ihtiyaç halinde açılmasına karar verilen diğer bölüm başkanlıkları ile biri idari faaliyetlerden , biri öğrenci işlerinden sorumlu iki dekan yardımcılığından oluşur. Fakültenin alt birimlerine ilişkin hususlar Başkanlıkça çıkarılacak yönerge ile belirlenir. 

  • Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi, teşkilatların ihtiyacı olan subayların yetiştirilmesi için lisans düzeyinde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulamalar yapar.
  • İlgili yasa, yönetmelik ve yönergelerde ön görülen ve bağlı olduğu üst makamların vereceği emirler doğrultusunda, Fakülte öğrencilerinin idarî, eğitim, disiplin, yönetim ve diğer hizmetlerini Fakülte ve Akademinin diğer birimlerinin hizmetleri ile koordineli olarak plânlar, programlar ve yönetir.
  • Öğrencinin düşünebilme, tasavvur, tahayyül, analiz, sentez ve diğer niteliklerini geliştirir ve bunları mümkün olduğu kadar kısa zamanda yapmaya alıştırır. Komutanlık ve liderlik nitelikleri aşılar ve bu niteliklerin kökleşmesini sağlar.
  • Öğrencilere kuvvet, cesaret, koordinasyon ve kendine güvenin azami seviyede verilmesini sağlar.
  • Öğrencileri vatansever, milliyetperver, vazifeşinas, sorumluluk duygusuna, disiplin şuuruna üstün bir ahlâk ve karaktere sahip, bilgili, cesur, fedakâr, feragatli, kanun, nizam, amir ve üstlerine itaatkâr, astlarına karşı müşfik, her bakımdan yüksek ve mütekâmil manevî değerlere mücehhez bir seviyeye getirir.
  • Her öğrencinin Devletimizin yasal temelini oluşturan Atatürk ilke ve inkılâplarına tam olarak intibakını sağlar. Atatürk ilke ve inkılâplarının her öğrenciye içtenlikle benimsetilmesini ve her öğrencinin, bu ilke ve inkılâplara sahip çıkacak ve onları gerektiğinde savunabilecek bir fikir düzeyine getirilmesini sağlar.
  • Zamana kesin olarak riayet eder ve her türlü faaliyetlerde öğrencinin zaman faktörünü değerlendirmeye ve ona uymaya alışmasını sağlar.

FAKÜLTE SAYFASINA GİT