MSB.lığı Personel ve Askerî Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Millî Savunma Bakanlığı Personel ve Askerî Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22 Kasım 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32377

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI PERSONEL VE ASKERÎ ÖĞRENCİ

TEMİN FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/9/2021 tarihli ve 31612 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Personel ve Askerî Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 336 ncı ve 508 inci maddeleri, 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 40 ıncı maddesi ile 10/6/1985 tarihli ve 3225 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “15754” ibaresi “7/15754” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Dairesi” ibaresi “Daire” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesine “her iki sınav puanının da eşit olması hâlinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “, varsa fiziki yeterlilik testi puanı yüksek olan aday, her üç sınav puanının da eşit olması hâlinde,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17- (1) Adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri, 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve 2/6/2022 tarihli ve 5649 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yürürlükteki mevzuat ve Bakanlık tarafından belirlenecek esaslara göre yapılır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18- (1) Temin faaliyetlerini yürütecek ilgili daire başkanlıkları ve kurumlarca, adaylığı ilgili mevzuat gereği herhangi bir sebeple sonlanan ve yedeklerde kalan adayların sınava ilişkin verileri ve basılı evrakları beş yıl süreyle; dava konusu olmuşsa süre sınırlaması olmaksızın davanın kesin karara bağlanmasını müteakip Millî Savunma Bakanlığı Arşiv Yönergesi esaslarına göre belirlenen süre kadar saklanır. Başarılı adayların sınava ilişkin verileri ise Millî Savunma Bakanlığı Arşiv Yönergesi esaslarına göre muhafaza edilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başvuru/sınav ücreti ve sınav esnasında adaylara sağlanacak imkânlar

MADDE 19- (1) Personel ve askerî öğrenci temin faaliyetleri için başvuruda bulunan adaylardan Bakanlık tarafından belirlenen statülerde başvuru kılavuzlarında ilan edilen miktarda sınav ücreti alınabilir. Bu ücret Personel Temin Daire Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılır.

(2) Milli Savunma Üniversitesince bu Yönetmelik kapsamında yer alan temin faaliyetlerine yönelik yapılan sınavlara ilişkin Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünce tespit edilip Bakanlık tarafından onaylanan sınav ücreti alınabilir. Bu ücret Milli Savunma Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılır.

(3) Şehit veya gazi eş ve çocuklarından sınav ücreti alınmaz.

(4) Temin faaliyetleri süresince bütün askerî okulların sınavına girecek intibak eğitimi dâhil olmak üzere aday öğrenciler ile subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli er sınavlarına girecek olan adayların iaşeleri 24/5/2007 tarihli ve 5668 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Besleme Kanunu kapsamında Bakanlık tarafından karşılanır.”

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.