Öğrencilerin Orduevlerinden Faydalanma Esasları

ÖĞRENCİLERİN ORDUEVLERİNDEN FAYDALANMA ESASLARI 

DUYURULARI TELEGRAMDAN TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

MY :58-4(A) TSK.leri Orduevleri, Askeri Gazinolar, Kışla Gazinoları ve Vardiya Yatakhaneleri ile Eğitim Merkezleri Yönergesi.

1.         Asıl hak sahiplerinin yüksek öğreniminde olan (ön lisans,yüksek lisans ve doktora öğrenimi) çocukları ile kardeşleri, tesis kategorilerine göre ve tesislerin yatak kapasitelerinin %10’u orananın da tesislerden öğrenci statüsünde istifade edilmekte,

2.         Yapılacak tahsislerde öncelik asıl hak sahibi personelin çocuklarında, öğrenim seviyesi bakımından da önlisans ve lisans öğrencilerinde bulunmakta,

3.         Tesislerin doluluk oranları göz önünde bulundurularak ve asıl hak sahibi personelin istifadesini olumsuz etkilemeyecek şekilde olmak kaydıyla tesislerin bağlı oldukları komutanlık, karargah ve kurum amirleri tarafından bu oran arttırılabilmektedir.

4.         Bu kapsamda, Ankara Orduevlerinde öğrenci statüsünde kalacak hak sahipleri için yapılacak yer tahsis esasları müteakip maddelerde belirtilmiştir.

5.         Ankara Garnizonu dışında ikamet eden ve Ankara’da örgün eğitimde bulunan hak sahibi öğrencilere yer tahsisi yapılmayacaktır. İkametgahı Ankara’da bulunan hak sahiplerinin çocukları ile kardeşlerine öğrenci statüsünde yer tahsisi yapılmayacaktır.

6.         Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi haricinde (staj, kurs, açık öğretim vb.) yapılan başvurulara yönelik öğrenci statüsünde yer tahsisi yapılmayacaktır.

7.         Orduevlerinden yer tahsisi yapılan öğrencilerin katılış yapmaları ve eğitim dönemi içerisinde orduevinden ayrılmaları halinde o yıl için tekrar yer tahsisi yapılmayacaktır.

8.         Orduevi müdürlüklerince, Ek-1,2 ve 3’deki belgeler çoğaltılarak talep eden hak sahiplerine müracaatlarında alınmak üzere verilecektir.

9.         Başvuru belgelerinde üç orduevi tercih edilebilecek, tercih yapılmaması halinde kontenjana giremeye öğrenciler tercihleri dışında diğer tesislere yerleştirilebilecektir.

10.       Ankara orduevlerinden yer tahsis talebinde bulunacak hak sahipleri Ek-1,2 ve 3’de yer alan belgelerini ıslak imzalı olarak Ağustos 2022 statüsüne uygun orduevlerine teslim edecek veya posta yoluyla Genelkurmay Merkez Daire Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/Ankara adresine gönderebilecektir. Gerekli şartları taşımayan ve belgeleri eksik gönderilen başvurulara işlem yapılmayacaktır.

11.       Söz konusu müracaatlar, Gnkur.Mrk.D.Bşk.lığınca oluşturulacak Komisyon tarafından ilgili Yönerge esasları doğrultusunda değerlendirilecek, yapılacak değerlendirme uygun görülen tarihde sonuçlandırılarak sonucu Ankara Orduevinin ilan panosuna asılmak suretiyle duyurulacaktır.

12.       Yer tahsis edilen öğrenciler tahsis sonuçlarının ilan edilmesini müteakip 15 gün içerisinde tahsis yapılan orduevine müracaat edecek, bu süre içerisinde başvuru yapmayan öğrencilerin bilgileri iptal edilmek üzere orduevleri müdürlüklerince Gnkur. Mrk. D.Bşk.lığına bildirilecektir. Bunun dışında öğrencilerin tahsis yapıldıktan sonra orduevi değiştirilmesine müsaade edilmeyecektir.

13.       Yer tahsisi yapıldıktan sonraki süreçte daha önceden hiç müracaat etmemiş öğrencilere yönelik münferit başvurular olması durumunda yer tahsis edildiği halde katılış yapmayan veya ayrılan öğrencilerin yerine orduevi müsaitlik durumu dikkate alınarak Mrk.D.Bşk.lığınca yer tahsisi yapılabilecektir.

14.       Yer tahsisi yapılan öğrencilerin tesislerdeki talimat ve kurallara uymaları ve diğer hak sahiplerini rahatsız etmemelerine yönelik orduevi müdürlüklerince gerekli tedbirler alınacak ve bu hususlar yazılı olarak tebliğ edilecektir.

15.       Yönerge gereğince tesislerde kalan öğrenciler tesislerdeki talimat ve kurallara uymak durumunda olup tesislerde geçerli kurallara uymaya, tesislerde kalan diğer personeli rahatsız eden ve kendisine yapılan uyarılara rağmen davranışlarını düzeltmeyen öğrenciler tesislerden çıkarılacaktır.

16.       Bahse konu hususlar, orduevleri müdürlüklerinde ilan panolarına asılmak suretiyle muvazzaf ve emekli hak sahiplerine duyurulacaktır.

EK-A : Müracaatta İstenen Belgeler

EK-B : Dilekçe Örnekleri

EK-c : Öğrenci Müracaat Formu

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER :

1          Velisi (anne – baba) tarafından verilmiş dilekçe.

2.         Ankara Orduevleri Müracaat Formu

3.         Velisinin ve öğrencinin askeri kimlik fotokopileri

4.         Öğrencinin okuldan aldığı veya e-Devlet sisteminden alınacak güncel öğrenci belgesi

5.         İkamet adresini gösterir belge