Orduevleri ve Askeri Gazinolar Yönetmeliğinde Değişiklik.

Orduevleri ve Askeri Gazinolar Yönetmeliğinde Değişiklik.

7 Mart 2024 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32482

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

ORDU EVLERİ, ASKERÎ GAZİNOLAR, KIŞLA GAZİNOLARI VE VARDİYA

YATAKHANELERİ İLE EĞİTİM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 20/8/2000 tarihli ve 24146 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ordu Evleri, Askerî Gazinolar, Kışla Gazinoları ve Vardiya Yatakhaneleri ile Eğitim Merkezleri Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sözleşmeli subay ve astsubaylardan sözleşmeleri 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (h), (i) ve (j) bentlerince sona erdirilenler (hak sahibi aile fertleri dâhil), aynı Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen esaslara göre hizmet ettikleri sözleşme süresi kadar tesislerden günübirlik olarak faydalanabilirler. Ancak 27/4/2002 tarihli ve 24738 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi hükmü saklıdır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.