SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANTİN YÖNETMELİĞİ


31 Mart 2021 ÇARŞAMBA
Resmî GazeteSayı : 31440
YÖNETMELİK
İçişleri Bakanlığından:
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞIKANTİN YÖNETMELİĞİ
 BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; kantinlerin teşkili, idaresi ve kontrol şekilleri, muhasebe işlemleri, gelirleri ve gelirlerinin harcanması, işletilmesi, işlettirilmesi veya kiraya verilmesinden sağlanan gelirlerin dağıtım yerleri ve oranları ile yapılacak denetlemelere ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı komutanlıklardaki bütün kantinleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile Ek 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birlik komutanı: Kantinin işletilmesinden sorumlu birlik komutanını,
b) Brüt satış karı: Aylık net satışlar ile satılan mal ve hizmetin maliyeti arasındaki olumlu farkı,
c) Gayrisafi hâsılat:

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ